در مسابقه ی بین شیمس و جان سینا که در استیل کیج انجام شد سینا بعد از ورودش طبق معمول تیشرت خودش رو به تماشا چی ها انداخت ولی این تیشرت بنفش موجب زد و خورد و هرج و مرج بین مردم شد و هرکس برای بدست آوردن تیشرت تلاش می کرد و این هرج و مرج 15 دقیقه طول کشید تا مسؤلان حفاظت مردم رو ساکت کردند و 10 نفر رو هم از محل بیرون کردند و در نحایت چند کودک هم آسیب دیدند